Методична скринька

Від правильного виховання дітей залежить
благоустрій усього народу. 
                                                           Джон Локк

Якщо медикам ми ввіряємо наше здоров’я, то вихователям ввіряємо моральність і розум дітей наших,
ввіряємо їхню душу, а разом з тим і майбутнє нашої вітчизни.

                                                                 К.Д.Ушинський
ПОЛОЖЕННЯ
про методичне об’єднання вчителів
 1. Загальні положення
1.1. Методичне об’єднання вчителів (далі – МО) – структурний підрозділ внутрішньої системи управління навчально-виховним процесом, який координує методичну, корекційно-розвиткову та організаційну роботу вчителів одного або кілька споріднених предметів, організує вдосконалення відповідної фахової освіти та кваліфікації педагогічних працівників школи-інтернату згідно з рівнями, визначеними законодавством.
 1.2. МО створюється з числа вчителів, для яких робота в закладі є основним місцем роботи або роботою за сумісництвом.
1.3. Метою діяльності МО є здійснення навчально-виховної, корекційно-розвиткової, методичної та позакласної роботи з одного чи кількох споріднених предметів.
 1.4. Керує МО голова, який обирається на два роки на загальних зборах МО із числа педагогічних працівників гімназії з відповідною фаховою освітою і якому за результатами атестації встановлено першу або вищу кваліфікаційну категорію за наявності стажу роботи за фахом не менше п’яти років. Голова МО обирається на два роки і працює на державних (громадських засадах).
 1.5. МО створюється за наявності в навчальному закладі трьох і більше вчителів одного або декількох споріднених предметів. Можливе створення циклових предметних МО гуманітарного, фізико-математичного, природничо-наукового, технологічного, художньо-естетичного, фізкультурно-оздоровчого тощо профілів.
1.6. МО підпорядковується безпосередньо заступнику директора з навчально-виховної роботи. 1.7. Підрозділами МО є творчі групи вчителів.
2. Завдання та напрямки роботи методичного об’єднання вчителів
2.1. До питань компетенції МО входять :
– забезпечення навчально-виховної, корекційно-розвиткової та методичної роботи на високому професійному рівні;
– задоволення потреб учнів в інтелектуальному, культурному та духовному розвитку;
– надання допомоги вчителям у розвитку та підвищенні професійної майстерності;
 – обговорення питань з методики викладання предмета, принципових питань навчальних програм Міністерства освіти і науки України, затвердження календарно-тематичних планів;
– розгляд питань організації, керівництва та контролю за якістю навчальної роботи школи-інтернату; – забезпечення своєчасного вивчення нормативних документів;
– виконання нормативних вимог щодо навчання та виховання учнів;
 – координація навчально-виховної діяльності вчителів та організації їхньої взаємодії в педагогічному процесі;
 – вивчення та впровадження в практику сучасних освітніх технологій, форми і методи роботи на уроці та в позаурочний час, адаптація їх до навчально-виховного та корекційно-розвиткового процесу в школі-інтернаті;
2.2. Головним завданням МО є:
– розроблення, апробація та впровадження новітніх освітніх технологій і систем, перспективного педагогічного досвіду, поліпшення на цій основі організації науково-методичної роботи школи-інтернату;
 – проведення системи заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогів, вивчення, узагальнення та впровадження їхнього педагогічного досвіду, делегування кращих педагогів на конкурси професійної майстерності, навчально-методичної та науково-дослідної роботи.
3. Організація роботи методичного об’єднання вчителів
3.1. Роботу вчителів у межах МО організовано на засадах гуманізації, демократизації, взаємоповаги, взаємодопомоги та взаємоконтролю.
3.2. Роботу МО організує його голова.
4. Обов’язки та права голови методичного об’єднання вчителів
4.1. Голова МО:
 – аналізує роботу кожного члена МО щодо організації навчально-виховного процесу з предметів, що є складовими МО;
 – організує вивчення стану викладання предмета, взаємодією вчителів МО та ведення ними шкільної документації;
– організує взаємо відвідування уроків, позакласних заходів із предметів, що є складовими МО, та взаємодопомогу;
 – забезпечує організацію заходів, спрямованих на професійне зростання вчителів та зокрема молодих спеціалістів;
– розподіляє методичні теми педагогічних працівників на поточний навчальний рік та організовує педагогічні читання на засіданнях МО;
 – визначає функціональні обов’язки та ступінь відповідальності членів МО за їх виконання;
 – відповідає за ведення документації МО;
 – визначає та аналізує роботу МО, складає списки необхідної науково-методичної літератури, технічних засобів навчання;
– створює банк даних педагогічних знахідок, досвіду, освітніх технологій, знайомить із ними членів МО;
– створює аудіо- та відеотеку кращих освітянських доробок МО школи-інтернату;
 – спрямовує свою роботу на виявлення, апробацію та впровадження в практику школи-інтернату перспективного педагогічного досвіду, новинок навчально-методичної літератури, новітніх освітніх технологій та досягнень сучасної науки;
– разом із заступником директора з навчально-виховної роботи складає план проведення предметного тижня, декади тощо, призначає відповідальних та слідкує за його виконанням;
– проводить засідання МО не менше як чотири рази на рік згідно з планом;
 – складає план роботи на поточний навчальний рік, який узгоджує з членами МО.
– звітує МО на нарадах при директорові та на засіданнях педагогічної та методичної рад школи-інтернату;
 – контролює виконання календарно-тематичних планів, навчальних програм разом із заступником директора з відповідної роботи, організує вивчення стану викладання предметів (якість, результативність), ведення шкільної документації вчителями.
4.2. Голова МО має право:
– на відвідування та аналіз уроків, позакласних заходів з предмета, що є складовим МО;
– звертатися за консультацією до директора та його заступників із проблем організації навчально-виховного процесу в школі-інтернаті, виконання трудової дисципліни вчителів, які є членами МО;
– вносити пропозиції до адміністрації щодо підвищення кваліфікаційної категорії членів МО: – рекомендувати вчителям різні форми підвищення кваліфікації:
 – виносити на розгляд адміністрації школи-інтернату питання щодо заохочення вчителів.
 5. Обов’язки вчителів, які входять до складу методичного об’єднання вчителів
 5.1. Учителі, які входять до складу МО, повинні:
 – організувати свою навчально-виховну роботу з урахуванням основних завдань діяльності школи-інтернату, МО;
– організувати свою діяльність з питань фахової майстерності;
 – планувати свою діяльність із урахуванням питань охорони здоров’я та життя дітей, заходів техніки безпеки;
– організувати взаємодію з батьками та колегами щодо поліпшення навчально-виховного процесу та якості своєї праці;
 – з метою поліпшення МО організувати взаємо відвідування між членами МО.
 6. Права вчителів, які входять до складу методичного об’єднання вчителів
 6.1. Учителі, які входять до складу МО, мають право:
 – звертатися до адміністрації з проханням щодо відрядження на курси, семінари, тренінги з питань підвищення фахової майстерності;
 – вносити пропозиції щодо поліпшення організації навчально-виховного процесу в школі-інтернаті;
– вносити пропозиції щодо організації та змісту атестації вчителів;
– звертатися за консультацією з питань організації навчальної діяльності та виховання учнів до заступників директора школи-інтернату.
7. Документація методичного об’єднання вчителів МО розробляє та систематично веде свою документацію відповідно до переліку:
 – положення про МО; – аналіз роботи МО за рік, що минув; –
 план роботи на поточний рік;
– протоколи засідань МО;
– план атестації вчителів, проходження курсової перепідготовки, банк даних про вчителів: якісний та кількісний склад;
– необхідна документація для організації діяльності МО (можна у формі таблиці);
– методична база передового педагогічного досвіду вчителів, членів МО;
 – тематичне планування роботи вчителів, членів МО.
8. Керівництво діяльністю методичного об’єднання вчителів
8.1. Керівництво діяльністю МО здійснює заступник директора з навчально-виховної роботи або особа, яка його заміщує.