Статут навчального закладу

Титульна сторінка Статут (НОВА РЕДАКЦІЯ)

РОЗДІЛ  І

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «БАЛАКЛІЙСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ І-ІІ СТУПЕНІВ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» є загальноосвітнім навчальним закладом для дітей, які потребують корекції розумового розвитку, що забезпечує право таких громадян на здобуття спеціальної освіти та здійснює заходи з реабілітації.

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «БАЛАКЛІЙСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ І-ІІ СТУПЕНІВ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» (далі – спеціальна загальноосвітня школа-інтернат) є правонаступником спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату для дітей з вадами розумового розвитку м. Балаклії Харківської області комунальної власності.

1.2. Спеціальна загальноосвітня школа-інтернат належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області.

1.3. Органом, що здійснює управління майном спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату, є Харківська обласна рада. Галузеву політику та розвиток спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату забезпечує Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації (далі – Департамент науки і освіти). Повноваження Департаменту науки і освіти щодо управління діяльністю спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату визначаються відповідними рішеннями Харківської обласної ради, розпорядженнями голови Харківської обласної державної адміністрації та чинним законодавством України..

1.4. Повна назва: КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «БАЛАКЛІЙСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ І-ІІ СТУПЕНІВ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ».

Скорочена назва: КЗ Балаклійська СЗОШІ.

1.5. Юридична адреса та місцезнаходження спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату: Україна, 64200, Харківська область, м. Балаклія, вул. Партизанська, 5.

1.6. Спеціальна загальноосвітня школа-інтернат є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків та Управлінні державної казначейської служби України у Балаклійському районі Харківської області, ідентифікаційний номер, бланк із власною назвою, штамп, печатку.

1.7. Спеціальна загальноосвітня школа-інтернат може від свого імені укладати договори, набувати майнових і немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем у судах загальної юрисдикції.

1.8. Спеціальна загальноосвітня школа-інтернат є неприбутковим закладом у галузі освіти та не має на меті отримання доходів (прибутків).

1.9. Спеціальна загальноосвітня школа-інтернат у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановою Кабінету Міністрів України, наказами та розпорядженнями Міністерства освіти і науки України, рішеннями Харківської обласної ради, розпорядженнями голови Харківської обласної ради, розпорядженнями голови Харківської обласної державної адміністрації, наказами Департаменту науки і освіти, іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.

РОЗДІЛ ІІ

МЕТА ТА ГОЛОВНІ ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

СПЕЦІАЛЬНОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ

2.1. Головна мета діяльності спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату – створення умов для здобуття спеціальної освіти учнів (вихованців), що потребують корекції розумового розвитку, успішної соціальної адаптації шляхом комплексної корекційно-розвиткової роботи та психолого-педагогічної реабілітації, формування культурного потенціалу як найвищої цінності нації.

2.2.  Головними завданнями спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату є:

 • забезпечення права учнів (вихованців), які потребують корекції розумового розвитку на здобуття спеціальної освіти шляхом спеціально організованого навчально-виховного процесу в  комплексі з корекційно-розвитковою роботою та медичною реабілітацією;
 • розвиток природних здібностей, творчого мислення учнів (вихованців), здійснення їх допрофесійної підготовки, формування соціально адаптованої особистості;
 • сприяння засвоєння учнями (вихованцями) норм громадської етики та загальнолюдської моралі, міжособистісного спілкування, основ гігієни та здорового   способу життя, початкових трудових умінь і навичок;
 • сприяння фізичному і психічному розвитку учнів (вихованців);
 • забезпечення у процесі навчання й виховання системного кваліфікованого психолого-медико-педагогічного супроводу з урахуванням стану здоров’я, особливостей психофізичного розвитку учнів (вихованців);
 • здійснення соціально-педагогічного патронату: надання психолого-педагогічної допомоги батькам або особам, які їх замінюють, з метою забезпечення їх активної участі в комплексній навчально-виховній, корекційно-розвитковій роботі.

2.3. Спеціальна загальноосвітня школа-інтернат самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї  компетенції, передбаченої чинним законодавством України та Статутом спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату.

2.4.Спеціальна загальноосвітня школа-інтернат несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

 • безпечні умови освітньої діяльності;
 • дотримання державних стандартів освіти;
 • дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;
 • дотримання фінансової дисципліни.

2.5. У спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті визначена українська мова навчання.

2.6. У спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті функціонують  підготовчий та 1-9 (10) класи:

І ступінь – підготовчий, 1-4 класи;

II ступінь – 5-9 (10) класи.

2.7. До   підготовчого  класу  спеціальної  загальноосвітньої  школи-інтернату за висновком КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ «ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГІЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ зараховуються діти з 6 (7) років,  які  не  здобули  дошкільну  освіту  або  через  певні обставини не готові до навчання у школі.

2.8. За бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, учнів (вихованців), які потребують корекції розумового розвитку, можуть лише навчатись у спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті без проживання в ній.

2.9. Для учнів (вихованців) спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату, які потребують корекції розумового розвитку, що за станом здоров’я можуть оволодіти професією, у школі відкритий 10 клас з поглибленою допрофесійною підготовкою, добір учнів (вихованців) до якого здійснюється за рекомендаціями лікарів і шкільної психолого-медико-педагогічної комісії з урахуванням побажань учнів (вихованців) та їх батьків або осіб, які їх замінюють.

2.10. Мережа класів та їх наповнюваність у спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті повинна відповідати нормативам наповнюваності класів (груп) спеціальних шкіл-інтернатів відповідно до вимог чинного законодавства України.

2.11. Для надання індивідуальної корекційної допомоги та добору відповідних програм навчання у спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті діє шкільна психолого-медико-педагогічні комісія, метою які є:

 • вивчення особливостей психофізичного розвитку кожного учня (вихованця) у динаміці;
  • визначення адекватних умов, форм і методів навчально-виховної, корекційно-розвиткової роботи, професійної реабілітації.

2.12. Спеціальна загальноосвітня школа-інтернат має право:

 • проходити в установленому порядку державну атестацію;
 • визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням з Департаментом науки і освіти;
 • визначати варіативну частину робочого навчального плану;
 • використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;
 • користуватись рухомим і нерухомим майном згідно із чинним законодавством України та Статутом спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату;
 • отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб;
 • залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному чинним законодавством України;
 • розвивати власну соціальну базу; мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів.

2.13. У спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті створюються та функціонують:

 • педагогічна рада;
 • рада спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату;
 • піклувальна рада;
 • методичні об’єднання вчителів та вихователів;
 • психологічна служба;
 • творчі групи;
 • шкільна психолого-медико-педагогічна комісія

2.14. Медичне обслуговування учнів (вихованців) здійснюється медичними працівниками, які входять до штату спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату. У разі відсутності у штаті посад медичних працівників окремих спеціальностей, медичне обслуговування здійснюють медичні працівники дитячих лікувально-профілактичних закладів за територіальним принципом.

2.15. Взаємовідносини спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

РОЗДІЛ ІІІ

ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ СПЕЦІАЛЬНОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ

3.1. Спеціальна загальноосвітня школа-інтернат планує свою роботу самостійно, відповідно до плану роботи на навчальний рік, в якому відображаються найголовніші завдання діяльності спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату на навчальний рік з урахуванням  перспектив  її розвитку.

План роботи на рік погоджується педагогічною радою, затверджується радою спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату та директором спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату.

3.2. Комплектування спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату учнями (вихованцями) здійснюється директором за направленням Департаменту науки і освіти.

Направлення дітей до спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату здійснюється за бажанням батьків або осіб, що їх замінюють, на підставі висновків КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ «ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГІЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ відповідно до медичних показань та протипоказань.

3.3. Зарахування учнів (вихованців) до спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату проводиться, як правило, до початку навчального року наказом директора на підставі таких документів:

 • направлення Департаменту науки і освіти;
 • заяви батьків або осіб, які їх замінюють;
 • копії свідоцтва про народження дитини;
 • висновку КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ «ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГІЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ;
 • особової справи (витягу з особової справи) та документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які зараховуються до підготовчого та першого класів);
 • індивідуальної програми реабілітації інваліда (для дитини інваліда);
 • довідок про стан здоров’я дитини: «Медична карта дитини» (ф.№ 026/о);
 • витяг з «Історії розвитку дитини» (ф.№ 112/о) з даними про результати аналізів (загальний  аналіз крові та сечі, мазок із зіва на дифтерію, аналізу калу на дезгрупу, яйця глистів, зшкребок на ентеробіоз);
 • копії «Карти профілактичних щеплень» (ф.№ 063/о);
 • довідки закладу охорони здоров’я про те, що дитина не перебувала в контакті з хворими на інфекційні хвороби або бактеріоносіями.

3.4. Документи, які необхідні для зарахування дитини до спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату, подаються особисто батьками або особами, які їх замінюють.

3.5. До спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату зараховуються розумово відсталі діти 6 (7) років та діти з такими медичними діагнозами:

 • легка розумова відсталість;
 • помірна розумова відсталість;
 • органічна деменція різного походження, яка відповідає легкій та помірній розумовій відсталості.

Не зараховуються до спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату діти:

 • з тяжкою, глибокою розумовою відсталістю, органічною деменцією різного походження з вираженою дезадаптацією, відсутністю навичок самообслуговування;
 • з психічними захворюваннями, у яких, окрім розумової відсталості, спостерігаються інші тяжкі нервово-психічні порушення;
 • з розумовою відсталістю або органічною деменцією з вираженими і стійкими психопатоподібними розладами;
 • стійким денним та нічним енурезом, енкопрезом;
 • різними відхиленнями в психічному розвитку, пов’язаними з первинним порушенням слуху, зору, опорно-рухового апарату;
 • з шизофренією із стійкими психопатичними розладами;
 • із затримкою психічного розвитку, пов’язаною із залишковими явищами органічних уражень головного мозку або соціальною (педагогічною) занедбаністю.

3.6. При зарахуванні дітей до спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату допускається перевищення віку, установленого для загальноосвітніх навчальних закладів, на 1-2 роки.

Протягом навчального року можливе зарахування дітей за умови наявності вільних місць у відповідних класах та за погодженням з Департаментом науки і освіти.

Режим роботи спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату – цілодобовий, затверджується рішенням ради спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату, директором та територіальним Управлінням Держпродспоживслужби.

3.7. На клопотання батьків або осіб, що їх замінюють, учні (вихованці), які перебувають на утриманні в спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті, можуть проживати у своїх сім’ях, якщо це не шкодитиме фізичному та психічному здоров’ю дітей і батьки дитини не позбавлені батьківських прав. Надання такої можливості на період від одного місяця до повного строку навчання в спеціальній школі-інтернаті оформляється наказом директора.

3.8. За заявою батьків або осіб, які їх замінюють, учні (вихованці)
спеціальної школи-інтернату на період канікул, у вихідні та святкові дні, а з поважних причин і в інші дні, можуть виїжджати додому в супроводі дорослих.

3.9. Відволікання учнів (вихованців) від навчальних занять забороняється, крім особливих випадків, передбачених чинним законодавством України.

3.10. Переведення учнів (вихованців) спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату до наступного класу здійснюється у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

3.11. У разі вибуття учня (вихованця) зі спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву із зазначенням причини вибуття.

3.12. У разі  переходу  учня (вихованця) до  іншого  навчального  закладу  для здобуття освіти  батьки  або особи,  які їх замінюють,  подають до спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату заяву із зазначенням причини  переходу  та  довідку,  що  підтверджує факт зарахування дитини до іншого навчального закладу.

Переведення та випуск учнів (вихованців) здійснюється відповідно до Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

3.13. Під час канікул адміністрація спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату сприяє організації відпочинку та оздоровленню учнів (вихованців) у дитячих оздоровчих закладах різних типів.

3.14. Відповідальність за організацію харчування учнів (вихованці) спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату, додержання вимог санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм покладається на директора спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату.

3.15. Харчування учнів (вихованці) у спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті здійснюється відповідно до норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах відповідно до чинного законодавства України.

3.16. Контроль та нагляд за організацією медичних та санітарно-гігієнічних заходів, якістю харчування учнів (вихованців) покладається на медичний персонал спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату та заступника директора з навчально-виховної роботи, органи охорони здоров’я.

РОЗДІЛ ІV

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ СПЕЦІАЛЬНОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ

4.1. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі Типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України. Робочий навчальний план спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату погоджується радою спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату, педагогічною радою спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату та затверджується Департаментом науки і освіти.

4.2. Навчання та виховання учнів (вихованців) з вадами розумового розвитку проводиться за спеціальними державними програмами для дітей такої категорії, які розроблені та затверджені Міністерством освіти і науки України.

4.3. Спеціальна загальноосвітня школа-інтернат здійснює навчально-виховний процес за груповою та індивідуальною формами навчання.

4.4. Навчання екстернатом у спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті організовується відповідно до Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах.

4.5. Дистанційне навчання запроваджується згідно із Положенням про дистанційне навчання та запитами учасників навчально-виховного процесу.

4.6. Експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани спеціальної  загальноосвітньої школи-інтернату погоджуються з Міністерством освіти і науки України та затверджуються Департаментом науки і освіти.

У випадках, коли учні (вихованці) мають ускладнені вади психофізичного розвитку, дисграфію, дислексію, акалькулію і не можуть засвоїти програму з окремих предметів, педагогічна рада спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату за поданням шкільної психолого-медико-педагогічної комісії та погодженням з батьками або особами, які їх замінюють, приймає рішення про переведення таких учнів (вихованців) на навчання за індивідуальними навчальними програмами.

Індивідуальні навчальні програми розробляються вчителем на основі навчальних програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки України, та робочого навчального плану спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату, погоджуються з батьками або особами, які їх замінюють, розглядаються педагогічною радою спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату і затверджуються директором спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату. Навчальні досягнення таких учнів (вихованців) оцінюються за обсягом матеріалу, визначеною індивідуальною навчальною програмою.

4.7. Навчально-виховний процес учнів (вихованці) у спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті здійснюється з урахуванням особливостей психічного та фізичного розвитку за змістом, формами і методами їх навчання, відповідного режиму дня, що забезпечує системність навчально-виховної, корекційно-розвиткової, лікувально-профілактичної роботи та реабілітаційних заходів.

4.8. Навчально-виховний процес у спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті має корекційну спрямованість. Завдяки індивідуальному та диференційованому підходу створюються передумови для подолання порушень психофізичного розвитку, засвоєння учнями  (вихованцями) програмного матеріалу, розвитку їх здібностей, допрофесійно-трудової підготовки, подальшої соціалізації.

Ефективність навчально-виховної, корекційно-розвиткової роботи досягається через забезпечення учнів (вихованців) відповідними засобами навчання та реабілітації, медичної допомоги.

4.9. Трудове навчання у спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті передбачає систему заходів, спрямованих на відновлення, компенсацію порушених функцій, оволодіння учнями (вихованцями) трудовими вміннями і навичками, що є основою для подальшої професійної підготовки. Трудове навчання здійснюється диференційовано з урахуванням психофізичних, індивідуальних особливостей та можливостей учня (вихованця) і може здійснюватися у формі допрофесійного навчання.

Допрофесійне навчання організовується на базі навчально-виробничих майстерень, навчально-дослідних ділянок, підсобного господарства тощо.

Допрофесійна освіта, спрямована на оволодіння навичками спеціальності в спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті визначається з урахуванням рекомендацій лікарів, побажань учнів (вихованців) та їх батьків або осіб, які їх замінюють, потреб регіону.

При проведенні уроків з трудового навчання класи поділяються на групи. Комплектування груп за видами праці здійснюється з урахуванням особливостей психофізичного розвитку учнів (вихованців) та рекомендацій лікарів.

4.10. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на навчальний рік відповідно до робочого навчального плану, санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, затверджується директором спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату та погоджується з територіальним Управлінням Держпродспоживслужби та профспілковим комітетом спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату.

4.11. Тривалість уроків:

 • у перших класах початкової школи становить 35 хвилин;
 • у других-четвертих класах – 40 хвилин;
 • у п’ятих – дев’ятих (десятих) класах – 45 хвилин.

При цьому у перших-четвертих класах після 15 хвилин уроку, у п’ятих-десятих класах після 20 хвилин уроку проводяться рухливі внутрішні перерви (фізкультхвилинки).

Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням необхідної організації активного відпочинку і харчування учнів (вихованців), але не менше 15 хвилин, і великої перерви після другого або третього уроку – не менше                   30 хвилин.

4.12. Домашні та самостійні завдання у 1-му класі не задаються. Письмові домашні завдання у наступних початкових класах не обов’язкові. Вони можуть задаватися учням (вихованцям) з урахуванням типологічних та індивідуальних особливостей їх психофізичного розвитку.

Домашні завдання у 5-9 (10)-х класах задаються з урахуванням психофізичних особливостей, індивідуальних можливостей учнів (вихованців) та педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог. Зміст, обсяг і форма виконання домашніх завдань визначаються вчителем.

4.13. Для  учнів 5-9 (10)-х  класів  допускається проведення підряд двох уроків під час лабораторних і  контрольних  робіт,  написання творів, а також уроків трудового навчання.

4.14. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату визначаються Міністерством освіти і науки України.

4.15. Облік  навчальних  досягнень учнів (вихованців) протягом навчального року здійснюється у класних журналах,  інструкції  про ведення яких затверджуються Міністерством освіти і науки України. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів (вихованців).

4.16. Тривалість і структура навчального року, строки і тривалість канікул, оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату, переведення і випуск учнів (вихованців), видача документів про спеціальну світу здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

Навчальний рік поділяється на семестри, термін тривалості яких зазначений в робочому навчальному плані.

Випускники, що потребують корекції розумового розвитку,  які закінчили спеціальну загальноосвітню школу-інтернат отримують свідоцтво про закінчення спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату, що дає право на вступ до професійно-технічного навчального закладу з урахуванням рекомендацій лікарів.

4.17. Навчально-виховна та корекційно-розвиткова робота є складовою режиму спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату, додержання якого є обов’язковим для усіх працівників. Режим роботи спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату складається з урахуванням специфіки його функціонування і є цілодобовим, з урахуванням психофізичних особливостей учнів (вихованців), санітарно-гігієнічних вимог.

4.18. Виховання  учнів (вихованців) у спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті здійснюється під час проведення уроків, в процесі позаурочної  роботи. Цілі  виховного процесу у спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті визначаються на основі принципів, закладених у Конституції та законах України, інших нормативно-правових актах.

4.19. У спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті забороняється утворення та  діяльність організаційних структур  політичних  партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.

4.20. Примусове залучення учнів (вихованців) спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату до вступу в будь-які  громадські об’єднання, громадські, громадсько-політичні, релігійні організації і воєнізовані  формування, а також  до діяльності в зазначених об’єднаннях, участі в агітаційній роботі та  політичних  акціях  забороняється.

4.20. Дисципліна в спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті дотримується на основі взаємоповаги усіх  учасників  навчально-виховного  процесу,  дотримання  Правил внутрішнього розпорядку та Статуту.

4.21. Застосування методів  фізичного  та  психічного насильства до учнів (вихованців) забороняється.

4.22. Відповідно до Типових навчальних планів у спеціальній школі-інтернаті  проводиться корекційно-розвиткова робота з предметно-практичного навчання, лікувальної фізкультури, ритміки, соціально-побутового орієнтування, розвитку мовлення (формування вимови і мовлення), комунікативної діяльності з метою корекції первинних і вторинних відхилень у розвитку учнів (вихованців), створення сприятливих умов для здобуття спеціальної освіти, професійно-трудової підготовки, подальшої соціалізації учнів (вихованців). Корекційні заняття, індивідуальні або групові, проводяться учителями з урахуванням особливостей розвитку учнів (вихованців).

4.23. Лікувально-профілактичні заходи передбачають профілактику соматичних захворювань, підтримання належного рівня психічної активності, працездатності, контроль за фізичним розвитком учнів (вихованців). З цією метою медичними працівниками надається консультативна допомога педагогам у дозуванні шкільних навантажень.

У спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті особлива увага приділяється лікувально-профілактичній і корекційно-розвитковій роботі з урахуванням клінічних проявів захворювань та психологічних особливостей учнів (вихованців), що зумовлюють труднощі в навчанні.

4.24. Медичні і педагогічні працівники під час занять та в позаурочний час здійснюють системні спостереження за учнями (вихованцями). Результати динамічних медичних, психолого-педагогічних спостережень систематично обговорюються на засіданнях методичних об’єднань, педагогічної ради за участю шкільної психолого-медико-педагогічної комісії з метою уточнення режиму, змісту, форм і методів навчання, застосування індивідуального підходу до учня (вихованця).

4.25. Заклади охорони здоров’я, за погодженням з Департаментом науки і освіти та органами охорони здоров’я, щороку забезпечують безоплатний медичний огляд учнів (вихованців), моніторинг і корекцію стану їх здоров’я, проведення лікувально-профілактичних заходів у спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті.

4.26. Консультативно-методична допомога з питань організації навчально-виховної, корекційно-відновлювальної, лікувально-профілактичної роботи здійснюється науково-дослідними, науково-методичними та лікувальними закладами, на території обслуговування яких розташована спеціальна загальноосвітня школа-інтернат.

4.27. Санітарно-гігієнічний та протиепідемічний режим у спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті забезпечується оптимальним співвідношенням інтелектуального та фізичного навантаження, тривалості навчальних занять і відпочинку, здійсненням комплексу заходів з фізичного виховання та загартування учнів (вихованців), організацією раціонального харчування, профілактикою травматизму, дотриманням протиепідемічних заходів, вимог техніки безпеки.

Відповідальність за додержання санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм несе директор спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату, нагляд здійснюється територіальним Управлінням Держпродспоживслужби.

4.28. Медичні працівники організовують проведення лікувально-профілактичних заходів, здійснюють контроль та державний нагляд за якістю харчування учнів (вихованців), фізичним навантаженням навчальних занять і відпочинку, комплексом заходів із фізичного виховання учнів (вихованців), профілактикою травматизму, дотримання протиепідемічних правил, санітарно-гігієнічного режиму в спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті.

РОЗДІЛ V

УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ СПЕЦІАЛЬНОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ

5.1. Учасниками навчально-виховного та реабілітаційного процесу в спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті є:

 • учні (вихованці);
 • директор;
 • педагогічні працівники;
 • медичні працівники;
 • практичний психолог;
 • соціальний педагог;
 • бібліотекар;
 • батьки або особи, які їх замінюють;
 • представники громадськості.

5.2. Права і обов’язки учнів (вихованців), педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством України та Статутом спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату.

5.3. Учні (вихованці) мають право:

 • на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно – відновлювальною та лікувально-оздоровчою базою спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату;
  • на доступ до інформації з усіх галузей знань;
  • на участь у виставках, конкурсах тощо;
  • на участь у добровільних самодіяльних об`єднаннях, гуртках, групах за інтересами тощо;
  • на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;
  • на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці.

5.4. Учні (вихованці) зобов’язані:

 • оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;
 • дотримуватися вимог Статуту спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату, Правил внутрішнього трудового розпорядку;
 • бережливо ставитись до майна спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату та особистого майна;
 • дотримуватися чинного законодавства України, моральних, етичних норм;
 • брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством України;
 • дотримуватися правил особистої гігієни.

5.5. Педагогічні працівники спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату повинні бути особами з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров`я яких дозволяє виконувати професійні обов`язки.

До педагогічної діяльності  у спеціальній загальноосвітній школі-інтернату  не  допускаються особи,  яким вона заборонена за медичними показаннями,  за вироком суду. Перелік медичних протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності встановлюється чинним законодавством України.

5.6. Педагогічні працівники призначаються та звільняються з посади Департаментом науки і освіти за поданням директора спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату. Трудові відносини між директором та працівниками спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату регулюються трудовим законодавством України, Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами України.

5.7. Обсяг педагогічного навантаження вчителів та вихователів визначається відповідно до чинного законодавства України директором  і затверджується Департаментом науки і освіти та погоджується з профспілковим комітетом спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату. Обсяг педагогічного навантаження  може  бути  менше  тарифної ставки  (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом  навчального року допускається лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих предметів,  що передбачається робочим  навчальним  планом, або за письмовою  згодою  педагогічного працівника з дотриманням вимог чинного законодавства про працю.

5.8. Педагогічні працівники мають право:

 • самостійно обирати форми, методи, способи навчальної роботи, не шкідливі для здоров’я учнів (вихованців);
 • брати участь у роботі методичних  об’єднань,  нарад,  зборів спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату та  інших  органів  самоврядування, в заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;
 • обирати форми та здійснювати підвищення своєї кваліфікації; навчатися   у   вищих   навчальних  закладах  і  закладах  системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • проходити атестацію для здобуття відповідної кваліфікаційної категорії та отримувати її в разі успішного проходження атестації;
 • проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;
 • вносити адміністрації спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату пропозиції щодо поліпшення навчально-виховної роботи;
 • на соціальне і матеріальне забезпечення  відповідно  до чинного законодавства України;
 • об’єднуватися у професійні спілки та  бути  членами інших громадських   об’єднань,  діяльність  яких  не заборонена чинним законодавством України;
 • порушувати питання захисту  прав,  професійної  та  людської честі і гідності.

5.9. Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

5.10. Педагогічні працівники зобов’язані:

 • забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог;
 • сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей учнів (вихованців), а також збереженню їх здоров`я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;
 • сприяти зростанню іміджу спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату;
 • настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;
 • виховувати в учнів (вихованців) повагу до батьків, жінок, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;
 • готувати учнів (вихованців) до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
 • дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів (вихованців);
 • захищати учнів (вихованців) від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;
 • постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;
 • виконувати вимоги Статуту спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату, Правила внутрішнього трудового розпорядку, умови трудового договору (контракту);
 • виконувати накази директора спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату;
 • брати участь у роботі педагогічної ради спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату;
 • контролювати рівень навчальних досягнень учнів (вихованців);
 • нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) критеріям оцінювання, затвердженим Міністерства освіти і науки України, доводити результати навчальних досягнень учнів (вихованців) до відома  учнів (вихованців), батьків осіб, які їх замінюють, директора спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату;
 • вести відповідну документацію.

5.11. У спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників. Педагогічні працівники підлягають атестації, як правило, один раз на п`ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

5.12. Педагогічні працівники, які систематично порушують вимоги Статуту спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату, Правила внутрішнього трудового розпорядку спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату, не виконують посадових обов`язків, умов трудового договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства України.

5.13. Права   і  обов’язки  інших  працівників  та  допоміжного персоналу  регулюються  трудовим   законодавством України,  Статутом та Правилами внутрішнього розпорядку спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату.

5.14. Батьки або особи, які їх замінюють, мають право:

 • обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;
 • звертатись до органів управління освітою, директора спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;
 • брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату;
 • на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату та у відповідних державних, судових органах.

5.13. Батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми спеціальної освіти та зобов`язані:

 • створювати умови для   здобуття  дитиною  спеціальної освіти за будь-якою формою навчання;
 • забезпечувати дотримання дітьми вимог Статуту спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату;
 • поважати честь і гідність дитини та працівників спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату;
 • постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан  дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
 • виховувати працелюбність, почуття  доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни,  сім’ї,  державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;
 • виховувати у дітей повагу до законів, прав,  основних свобод людини.

5.14. Представники громадськості мають право:

 • обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування спеціальної  загальноосвітньої школи-інтернату;
 • керувати учнівськими об`єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;
 • сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату;
 • проводити консультації для педагогічних працівників;
 • брати участь в організації навчально-виховного процесу.

5.14. Представники громадськості зобов’язані дотримуватися Статуту спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату.

РОЗДІЛ VІ

УПРАВЛІННЯ СПЕЦІАЛЬНОЮ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЮ ШКОЛОЮ-ІНТЕРНАТОМ

6.1. Безпосереднє керівництво роботою спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату здійснює її директор.

Посаду директора спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату може займати особа, яка є громадянином України, має освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або магістра за фахом «Дефектологія», «Корекційна освіта», стаж педагогічної роботи у спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті не менше як три роки, успішно пройшла атестацію керівних кадрів освіти відповідно до Положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

Директор спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату призначається на посаду на умовах контракту та звільняється із займаної посади наказом Департаменту науки і освіти за погодженням з Харківською обласною радою в установленому порядку.

6.2. Посаду заступника директора спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату  з навчально-виховної та виховної роботи може займати особа, яка є громадянином України, має освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або магістра за фахом «Дефектологія», «Корекційна освіта» і стаж педагогічної роботи з відповідною категорією дітей не менше як три роки, успішно пройшла атестацію педагогічних працівників.

Посаду заступника директора спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату  з господарської роботи може займати особа, яка є громадянином України, має вищу освіту за фахом та стаж роботи не менше як три роки.

Заступники директора призначаються на посаду та звільняються з посади Департаментом науки і освіти за поданням директора спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату.

6.3. Директор спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату:

 • призначає класних керівників, вихователів, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками, права та обов’язки яких визначаються нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, Правилами внутрішнього розпорядку та Статутом спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату;
 • здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;
 • організовує, координує діяльність педагогічних і медичних працівників для забезпечення єдності навчально-виховної та корекційно-розвиткової роботи, медичної реабілітації, відповідає за її якість та ефективність, сприяє забезпеченню учнів (вихованців) засобами індивідуальної корекції в межах фінансових можливостей;
 • відповідає за реалізацію державного стандарту спеціальної освіти для учнів (вихованців), які потребують корекції розумового розвитку, забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів (вихованців);
 • діє від імені спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату, укладає угоди з юридичними та фізичними особами, представляє спеціальну загальноосвітню школу-інтернат в усіх органах державної влади, установах і громадських організаціях, на підприємствах;
 • створює необхідні умови для участі учнів (вихованців) у позакласній та позашкільній роботі;
 • забезпечує дотримання вимог безпечної життєдіяльності, охорони здоров’я, санітарно-гігієнічних, протипожежних норм;
 • уживає заходів щодо утвердження здорового способу життя, запобігання вживанню учнями (вихованцями) алкоголю, наркотиків, тютюну;
 • забезпечує права учнів (вихованців) на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
 • підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;
 • залучає діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій до навчально-виховного процесу;
 • користується у встановленому законодавством порядку майном і розпоряджається коштами спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату;
 • контролює дотримання режиму роботи спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату, організацію харчування і медичного обслуговування учнів (вихованців);
 • видає у межах своєї компетенції накази та контролює їх виконання;
 • координує роботу з організації соціально-педагогічного патронату батьків або осіб, які їх замінюють, родин, що мають дітей, які потребують корекції розумового розвитку;
 • забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів (вихованців);
 • створює необхідні умови для участі учнів (вихованців) у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;
 • забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, вимог техніки безпеки;
 • підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;
 • забезпечує реалізацію права учнів (вихованців) на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
 • щороку звітує про свою роботу на загальних зборах.

6.4. Вищим органом громадського самоврядування в спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті є загальні збори.

Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини працівників спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату. Рішення приймається більшістю голосів.

  Загальні збори скликаються не менше одного разу на рік. Право скликати загальні збори мають голова профспілкового комітету, учасники зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату, Департамент науки і освіти.

Загальні збори:

 • обирають раду спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату, її голову, встановлюють термін їх повноважень;
 • заслуховують звіт директора про його роботу, дають їй оцінку відкритим або таємним голосуванням;
 • затверджують основні напрямки вдосконалення діяльності спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату, розглядають інші найважливіші питання навчально-виховного процесу;
 • приймають рішення про стимулювання праці директора, у разі, коли директор не виконує свої обов`язки, порушують клопотання перед Департаментом науки і освіти про його невідповідність посаді.

6.5. У період між загальними зборами діє рада спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату.

6.5.1. Метою діяльності ради спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату є:

 • сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;
 • об`єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків або осіб, які їх замінюють, представників громадськості щодо розвитку спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату та удосконалення навчально-виховного процесу;
 • формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату;
 • розширення колегіальних форм управління спеціальною загальноосвітньою школою-інтернатом;
 • підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.

6.5.2. Основними завданнями ради спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату є:

 • підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім`єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;
 • визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;
 • формування навичок здорового способу життя;
 • створення належного педагогічного клімату в спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті;
 • сприяння духовному, фізичному розвитку учнів (вихованців) та набуття ними соціального досвіду;
 • підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів (вихованців), творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;
 • сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів (вихованців);
 • підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів (вихованців);
 • стимулювання морального та матеріального заохочення учнів (вихованців);
 • зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів (вихованців) та спеціальною загальноосвітньою школою-інтернатом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

6.5.3. До ради спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, батьків або осіб, які їх замінюють, і  представників громадськості. Представництво в раді спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату й загальна її чисельність визначаються загальними зборами.

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами.

6.5.4. Рада спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату діє на засадах:

 • пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;
 • дотримання вимог законодавства України;
 • колегіальності ухвалення рішень;
 • добровільності і рівноправності членства;
 • гласності.

Рада спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату працює за планом, що затверджується загальними зборами. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

Засідання ради спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату може скликатися її головою або з ініціативи директора спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату, Департаментом науки і освіти, а також членами ради спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату.

Рішення ради спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату приймається простою більшістю голосів за наявності не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату.

Рішення ради спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату, що не суперечать чинному законодавству та Статуту спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату, доводяться в 7-денний термін до відома педагогічного колективу, учнів (вихованців), батьків або осіб, які їх замінюють, та представників громадськості.

У разі незгоди керівництва спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату з рішенням ради спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату.

6.5.5. Очолює раду спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату голова, який обирається із складу ради спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату.

Голова ради спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату може бути членом педагогічної ради.

Головою ради спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату не можуть бути директор та його заступники.

Для вирішення поточних питань рада спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату.

Члени ради спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату, пов’язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

6.5.6. Рада спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату:

 • організовує виконання рішень загальних зборів;
 • вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу навчання;
 • спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату та здійснює контроль за його виконанням;
 • розглядає та ухвалює Статут спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату та зміни до нього;
 • разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату;
 • сприяє формуванню мережі класів спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату;
 • разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів (вихованців), а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;
 • погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;
 • заслуховує звіт голови ради спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;
 • бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;
 • виносить на розгляд педагогічної ради та Департаменту науки і освіти пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями (вихованцями);
 • виступає ініціатором проведення добродійних акцій;
 • ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;
 • сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків або осіб, які їх замінюють, до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями (вихованцями);
 • розглядає питання родинного виховання;
 • бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів (вихованців), які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;
 • сприяє педагогічній освіті батьків або осіб, які їх замінюють;
 • організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів (вихованців);
 • розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи спеціальної школи-інтернату;
 • може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи.

Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату.

6.6. Постійно діючим колегіальним органом управління спеціальною загальноосвітньою школою-інтернатом є педагогічна рада, яку очолює директор.

Робота педагогічної ради організовується відповідно до потреб спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох на рік.

6.7. До складу педагогічної ради входять педагогічні, медичні працівники спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату. У засіданнях педагогічної ради можуть брати участь із дорадчим голосом представники органів управління освітою, підприємств, установ, організацій, батьки або особи, які їх замінюють.

Педагогічна рада розглядає питання:

 • удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи спеціальної загальноосвітньої школи-інтернаті;
 • переведення учнів (вихованців) до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;
 • підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;
 • планування та режиму роботи спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату;
 • варіативної складової робочого навчального плану спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату;
 • притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів (вихованців), працівників спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату  за  невиконання  ними  своїх обов’язків;
 • морального та матеріального заохочення учнів (вихованців) та працівників спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату;
 • педагогічна рада розглядає також інші питання,  пов’язані  з
  діяльністю спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату.

6.8. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

6.9. У спеціальній загальноосвітньої школі-інтернаті за рішенням загальних зборів або ради спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату можуть створюватися і діяти піклувальна рада, батьківський комітет, методичні об’єднання, реабілітаційні комісії, асоціації тощо відповідно до чинного законодавства України.

Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності спеціальної освіти для учнів (вихованців) з вадами розумового розвитку, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

6.9.1. Основними завданнями піклувальної ради є:

 • співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, спеціальними школами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів (вихованців) у спеціальній школі-інтернаті;
 • зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновної, та лікувально-оздоровчої бази спеціальної школи-інтернату;
 • організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів (вихованців), педагогічних працівників;
 • сприяння працевлаштуванню випускників спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату;
 • стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів (вихованців);
 • всебічне зміцнення зв`язків між родинами учнів (вихованців) та спеціальною загальноосвітньої школою-інтернатом.

6.9.2. Піклувальна рада формується з представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату, окремих громадян, у тому числі іноземних.

Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату шляхом голосування простою більшістю голосів.

Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди директора спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату.

У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах на його місце обирається інша особа.

6.9.3. Піклувальна рада діє на засадах:

 • пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;
 • дотримання вимог законодавства України;
 • самоврядування;
 • колегіальності ухвалення рішень;
 • добровільності і рівноправності членства;
 • гласності.

Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік. Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.

Засідання піклувальної ради є правочинним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.

Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на загальних зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.

Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу спеціальної школи-інтернату, батьків або осіб, які їх замінюють, представників громадськості. Їх виконання організовується членами піклувальної ради.

6.9.4. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

Голова піклувальної ради:

 • скликає і координує роботу піклувальної ради;
 • готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;
 • визначає функції заступника, секретаря та інших членів;
 • представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.

6.9.5. Піклувальна рада має право:

 • вносити на розгляд органів виконавчої влади, директора спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату, загальних зборів пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно – відновної та лікувально-оздоровчої бази спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату;
 • залучати додаткові джерела фінансування спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату;
 • вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату;
 • розглядати питання про стимулювання творчої праці педагогічних працівників, учнів (вихованців);
 • брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;
 • створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють.

РОЗДІЛ VІІ

МАЙНО  ТА КОШТИ  СПЕЦІАЛЬНОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ

 • Майно спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату складають основні фонди (приміщення, обладнання тощо), а також інші цінності, вартість  яких  відображається в самостійному балансі спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату.
 • Майно спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області і закріплено за нею на праві оперативного управління.
 • Спеціальна загальноосвітня школа-інтернат на праві оперативного управління користується зазначеним майном, відповідно до чинного законодавства України.
 • Спеціальна загальноосвітня школа-інтернат з дозволу Харківської обласної ради має право: списувати, передавати з балансу на баланс в межах спільної власності майно спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату та здавати в оренду вільні площі відповідно до вимог чинного законодавства України, згідно із порядками, встановленими обласною радою.
 • Джерелами формування майна та коштів спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату є:
 • кошти від обласного бюджету;
 • кошти освітньої субвенції з державного бюджету;
 • надходження, які надійшли як плата за послуги, що надаються спеціальною загальноосвітньою школою-інтернатом в порядку, встановленим чинним законодавством України;
 • надходження від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень;
 • добровільні грошові внески й пожертвування підприємств, установ, організацій, окремих громадян, батьків, іноземних юридичних та фізичних осіб;
 • інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.
  • Спеціальна загальноосвітня школа-інтернат може мати автотранспорт для перевезення учнів (вихованців) та для здійснення господарських потреб.
  • Спеціальна загальноосвітня школа-інтернат відповідно до чинного законодавства України користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм із їх охорони.
  • Фінансування спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату здійснюється з обласного бюджету, освітньої субвенції з державного бюджету.
  • Основним плановим документом, який надає повноваження спеціальній школі-інтернату щодо отримання доходів і здійснення видатків, визначає обсяг і спрямування коштів для виконання спеціальною загальноосвітньою школою-інтернатом своїх функцій та досягнення цілей, визначених на рік відповідно до бюджетних призначень є кошторис спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату.
  • Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторису визначені чинним законодавством України.
  • Доходи спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізації завдань та функцій, визначених цим Статутом.

Спеціальній загальноосвітній школі-інтернату забороняється здійснювати розподіл отриманих доходів (прибутків) або її частини серед засновників, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску).

 • Кошти спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату зберігаються на його рахунках в Управлінні державної казначейської служби України у Балаклійському районі Харківської області, банківських установах.
 • Спеціальна загальноосвітня школа-інтернат забезпечує своєчасну сплату заробітної плати, податків та інших відрахувань згідно із чинним законодавством України.

РОЗДІЛ VІІІ

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

СПЕЦІАЛЬНОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ

 • Спеціальна загальноосвітня школа-інтернат є самостійною при виконанні фінансово-господарської діяльності.
 • Спеціальна загальноосвітня школа-інтернат в своїй діяльності визначає перспективи розвитку, керуючись потребою населення в освітніх послугах, планів Департаменту науки і освіти.
 • Фінансово-господарська діяльність спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату здійснюється на підставі перспективних і поточних планів, які затверджуються директором за погодженням з Департаментом науки і освіти.
 • Відносини спеціальної школи-інтернату з іншими підприємствами, установами, організаціями у всіх сферах господарської діяльності здійснюються на основі договорів.
 • Для вирішення покладених завдань спеціальна загальноосвітня школа-інтернат має право:
 • укладати від свого імені цивільно-правові договори, виступати позивачем і бути відповідачем у судах загальної юрисдикції;
 • здійснювати інші права, що не суперечать чинному законодавству України.
  • Спеціальна загальноосвітня школа-інтернат визначає штатну чисельність працівників, виходячи із встановлених нормативів, потреб, затверджених Департаментом науки і освіти.
  • Порядок ведення бухгалтерського обліку в спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті визначається чинним законодавством України та здійснюється самостійно.
  • Спеціальна загальноосвітня школа-інтернат має право придбати й орендувати необхідне йому обладнання та інші матеріальні ресурси.
  • Власні надходження спеціальної школи-інтернату використовуються у порядку, визначеному чинним законодавством України.
  • Діловодство спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату організовується відповідно до встановленого Міністерством освіти і науки України порядку. Звітність спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату установлюється відповідно до вимог державної статистики.
  • При спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті можуть створюватись навчально-виробничі майстерні за різноманітними профілями, в яких можуть працювати учні (вихованці), працівники спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату.
  • Контроль за правильним використанням коштів здійснюють директор спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату, відповідні контролюючи органи.
  • Спеціальна загальноосвітня школа-інтернат здійснює зовнішньоекономічні  зв’язки у відповідності до чинного законодавства України.

РОЗДІЛ ІХ

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

СПЕЦІАЛЬНОЇ  ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ  ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ

9.1. Спеціальна школа-інтернат має право здійснювати міжнародне співробітництво, проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до чинного законодавства України прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями за погодженням з Департаментом науки і освіти.

9.2. Спеціальна школа-інтернат має право відповідно до чинного законодавства України укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн за погодженням з Департаментом науки і освіти.

РОЗДІЛ Х

КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ СПЕЦІАЛЬНОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ

10.1. Державний контроль за діяльністю спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері спеціальної освіти.

10.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна  інспекція  навчальних закладів України, Департамент науки і освіти.

10.3. Державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

10.4. Основною формою державного контролю за діяльністю спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату  є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

 • У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату з питань, пов’язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 2 раз на рік. Перевірки, з питань не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться Департаментом науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації відповідно до чинного законодавства України.

РОЗДІЛ  ХІ

ЗВІТНІСТЬ  ТА  ПЕРЕВІРКА  ДІЯЛЬНОСТІ  СПЕЦІАЛЬНОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ

 • Спеціальна загальноосвітня школа-інтернат здійснює бухгалтерський облік результатів фінансово-господарської діяльності і веде статистичну звітність в установленому законодавством України порядку.
 • Спеціальна загальноосвітня школа-інтернат щоквартально надає обласній раді та Департаменту науки і освіти звіт про результати своєї фінансово-господарської діяльності, інформацію про рух основних засобів та наявність вільних площ.
 • Спеціальна загальноосвітня школа-інтернат щомісячно надає обласній раді інформацію про нарахування та перерахування плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, що знаходиться в оперативному управлінні спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату, за встановленою формою.
 • Спеціальна загальноосвітня школа-інтернат щоквартально надає обласній раді інформацію щодо орендарів, яким передано в оренду майно спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, за встановленою формою.
 • Обласна рада має право проводити планові і позапланові перевірки ефективності  використання майна.
 • Перевірку витрат на ремонт і оновлення майна здійснюють відповідні контролюючи органи згідно із чинним законодавством України.
 • Контроль за окремими сторонами діяльності спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату здійснюють контролюючи органи, державні органи, на які покладено нагляд за безпекою виробництва і праці, протипожежної та екологічної охорони, інші органи згідно із чинним законодавством України.
 • Посадові особи органів виконавчої влади і місцевого самоврядування можуть давати спеціальній загальноосвітній школі-інтернату вказівки тільки згідно із своєю компетенцією, встановленою чинним законодавством України.
 • Контроль за дотриманням спеціальною загальноосвітньою школою-інтернатом державних стандартів освіти здійснюється Департаментом науки і освіти.

РОЗДІЛ ХІІ

ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

12.1. Зміни та доповнення до Статуту здійснюються шляхом викладання його у новій редакції та вносяться за тією ж процедурою, за якою затверджувався і сам Статут.

12.2. Ці зміни та доповнення набувають чинності з моменту державної реєстрації Статуту в новій редакції.

РОЗДІЛ ХІІІ

ПРИПИНЕННЯ  СПЕЦІАЛЬНОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ

13.1. Припинення спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату здійснюється шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу чи перетворення) або ліквідації.

13.2. Припинення спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату проводиться за рішенням обласної ради (уповноваженого органу) або за рішенням суду, відповідно до чинного законодавства України, у встановленому порядку.

13.3. У разі припинення спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату працівникам, що звільняються, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

13.4. У разі припинення спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату (у разі її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) її активи  передаються одній або кільком неприбутковим бюджетним закладам (установам) або зараховуються до доходу бюджету.

13.5. Припинення спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату здійснюється з моменту внесення відповідного  запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.