Історія закладу

Школа-інтернат заснована в 1961 році як заклад для малозабезпечених дітей.
В 1974 році школа була реорганізована в допоміжну школу-інтернат для розумово-відсталих дітей.
Сьогодні заклад носить назву: Комунальний заклад «Балаклійська спеціальна  школа» Харківської обласної ради.
Метою діяльності спеціальної школи є забезпечення реалізації права учнів (вихованців) з порушеннями інтелектуального розвитку на здобуття ними загальної середньої освіти.

Спеціальна школа відповідно до контингенту учнів (вихованців) забезпечує здобуття ними початкової та базової середньої освіти.

Головними завданнями спеціальної школи є:

 • забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими стійкими психічними, інтелектуальними або сенсорними порушеннями, на здобуття початкової та базової середньої освіти з урахуванням їх психофізичного розвитку (основна);
 • забезпечення в освітньому процесі системного психолого-педагогічного супроводження з урахуванням стану здоров’я, особливостей психофізичного розвитку учнів (вихованців);
 • розвиток природних здібностей і обдарувань, творчого та критичного мислення учнів (вихованців), здійснення їх допрофесійної підготовки та соціалізації;
 • сприяння засвоєнню учнями (вихованцями) норм етики та загальнолюдської моралі, міжособистісного спілкування, основ гігієни та здорового способу життя, початкових трудових умінь і навичок;
 • сприяння всебічному розвитку учнів (вихованців);
 • сприяння набуттю ключових компетентностей учнями (вихованцями), запровадження педагогіки партнерства, надання консультацій батькам або іншим законним представникам учнів (вихованців) з метою забезпечення їх активної участі в освітньому процесі;
 • виховання громадянина-патріота України;
 • виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти на рівні початкової та базової середньої освіти, підготовка учнів (вихованців) до подальшої освіти і трудової діяльності;
 • виховання у учнів (вихованців) шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
 • виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів (вихованців);
 • виховання у учнів (вихованців) поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина.